Χρήσιμα

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών


Εγκύκλιο για τον  υπολογισμό των ημερών ασφάλισης  των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών εξέδωσε ο ΕΦΚΑ

Σύμφωνα  με  τις  νέες  διατάξεις, για  τους  διδάσκοντες  καθηγητές  στα φροντιστήρια  και  στα  κέντρα  ξένων  γλωσσών,  οι  είκοσι  μία (21) διδακτικές  ώρες αποτελούν το νόμιμο πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης, η συμπλήρωση του οποίου, σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
     
   Εξυπακούεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  εβδομαδιαίο  ωράριο  δεν  είναι  πλήρες (δηλαδή 21 ώρες  εβδομαδιαίως)  τότε  και  οι  ημέρες  ασφάλισης  υπολογίζονται  κατά αναλογία.

Eδώ όλη η εγκύκλιος με παραδείγματα: http://www.efka.gov.gr

9 χρόνια από τον Δεκέμβρη του 2008

Από την πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου.


Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων & Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση 

συμμετείχε στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη

αναδημοσίευση από 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη υπερωριακή εργασία.


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη υπερωριακή εργασία.

Για την αποφυγή του φαινομένου ένας εργαζόμενος να δηλώνεται ότι προσφέρει υπερωριακή απασχόληση μόνο κατά την περίπτωση που διενεργείται έλεγχος από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ψηφίστηκε το άρθρο 36 (αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ) που αφορά στην υποχρέωση καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ» της υπερωριακής απασχόλησης και της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου πριν την ανάληψη της υπηρεσίας.

 Άρθρο 36
Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
 Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
 «1.α. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡ- ΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, το αργότερο έως και την ηµέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζοµένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόµιµη κατά την ισχύουσα νοµοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της. β. Αν διαπιστωθεί από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν την έναρξη πραγµατοποίησής της, επιβάλλονται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. δ. Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) καταργείται και οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου α- ναριθµούνται αντίστοιχα. ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄.»

Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Μην αφήνετε την εργοδοτική ασυδοσία ανεξέλεγκτη. 
Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας.
Καταγγείλετε τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 (15512) - Τηλεφωνική γραμμή
Καταγγελιών από την Επιθεώρηση Εργασίας
Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) λειτουργεί η Τηλεφωνική γραμμή (15512) από τις 9πμ έως 5μμ στο πλαίσιο του Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών (άρθρο 11 Ν. 3996/2011). Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή την παρούσα περίοδο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας. Ειδικότερα για παραβάσεις:
1. των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων,
2. των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
3. των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,
4. των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και
5. της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.


Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Kαλή αγωνιστική σχολική χρονιά!

Εμείς οι εργαζόμενες/εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση [Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ), Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Κέντρα Μελέτης (ΚΜ) κ.ά.] ανήκουμε σε έναν εργασιακό κλάδο που ανέκαθεν αντιμετώπιζε την ανελέητη επίθεση της εργοδοσίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που χαρακτηρίζονται από γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, αλλά και εξαιτίας και της κατάργησης δια νόμου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και λοιπών δικαιωμάτων, πολλοί/πολλές από εμάς έχουμε υποχρεωθεί σε αμοιβές πείνας, μη καταβολή προβλεπόμενων ενσήμων, πολύμηνη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων, μαύρη–ανασφάλιστη εργασία.
Επιπλέον κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να στηθούμε στην ουρά στον ΟΑΕΔ για να κάνουμε αίτηση για το επίδομα ανεργίας και όλη τη χρονιά δουλεύουμε με το άγχος της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων. Όλα αυτά υπό τον εκβιασμό των ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την απειλή της μη επαναπρόσληψης σε περίπτωση που αντιδράσουμε στην κάθε μορφής εργοδοτική αυθαιρεσία.
Πολλές και πολλοί αναρωτιούνται: Έχουν οι εργαζόμενες/εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση δικαιώματα; Η απάντηση είναι NAI:
  • Με το άρθρο 30 του νόμου 4415/2016 του Υπουργείου Παιδείας και την εγκύκλιο 41919/909/4/11/2016 του Υπουργείου Εργασίας θεσμοθετείται
α) πλήρες ωράριο εργασίας για τα ΚΞΓ και ΦΜΕ στις 21 ώρες εβδομαδιαίως με απόδοση 25 ενσήμων το μήνα,
β) κατώτατο μεικτό ωρομίσθιο 6,70 ευρώ, λιγότερο από το οποίο οι εργοδότες απαγορεύεται να πληρώνουν.
  • Σύμφωνα με τo άρθρο 80 του νόμου 4445/2016κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών, δεν εργαζόμαστε, αλλά πληρωνόμαστε τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο καθορισμένο ωράριο εργασίας.
Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μετά τη θέσπιση των παραπάνω μέτρων, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι εργοδότες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία και αρνούνται να μας καταβάλουν όσα δικαιούμαστε. Επίσης, τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν μόνο τις καθηγήτριες και τους καθηγητές σε ΦΜΕ και ΚΞΓ και όχι τους/τις εκπαιδευτικούς στις υπόλοιπες δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια, Κέντρα Μελέτης, κ.ά.) ή το μη εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επειδή οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες αφορούν όλες/όλους τις/τους εργαζόμενες/εργαζομένους του κλάδου μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χώρου εργασίας, είναι αναγκαιότητα η δημιουργία ενός κλαδικού σωματείου στην ιδιωτική εκπαίδευση που θα στέκεται έμπρακτα στο πλευρό όλων των εργαζομένων και των ανέργων του κλάδου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη συντονισμένη εργοδοτική επίθεση και να αγωνιστούμε από κοινού για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς μας. Κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι ίδιοι αξιοπρεπείς όροι εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς, συμβάσεις αορίστου χρόνου και  υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να ικανοποιεί τους όρους διαβίωσής μας.
Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εργοδότες δεν βρίσκονται στην ίδια μεριά με εμάς, να πάψουμε να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στο φόβο ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας και να ξεφύγουμε από τη αντίληψη: «δουλίτσα να υπάρχει». Η συνεχιζόμενη μείωση μισθών και συντάξεων και η ιδιωτικοποίηση παιδείας και υγείας εξανεμίζουν οποιοδήποτε περιθώριο ατομικών λύσεων επιβίωσης και μόνο η συλλογική ταξική αντίσταση μπορεί να βάλει φρένο στην καταστροφή της ζωής μας. Καλούμε όλες και όλους τις/τους εργαζόμενες/εργαζομένους και τις/ τους άνεργες/ανέργους στην ιδιωτική εκπαίδευση να συζητήσουμε για τη δημιουργία ενός κλαδικού σωματείου που θα παλεύει ανεξάρτητα και αντιιεραρχικά για τα δικαιώματα, τα ταξικά συμφέροντα και την αξιοπρέπειά μας.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ = (2 Χ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ) / 25


Επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας 

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους. 

Έτσι, κάθε μισθωτός (έμμισθος ή ημερομίσθιος-ωρομίσθιος) δικαιούται να λάβει ολόκληρη ή μέρος (ποσοστό) της ετήσιας κανονικής του άδειας, με αποδοχές, αναλόγως του χρόνου εργασίας του, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 31/12 του διανυόμενου έτους, το οποίο ενδέχεται να είναι και έτος πρόσληψης. 

Στην αριστερή στήλη μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση για αποζημίωση και επίδομα αδείας.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΣ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ ΣΙΕΛ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΙΛΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι αποτελεί μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η εφαρμογή ως έχει, χωρίς καμία αλλαγή, του Ν. 4415/2016, ενός νόμου που αποκατέστησε τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας, που επανέφερε την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας και που επέβαλε ρυθμίσεις εργασιακής ομαλότητας και διαφάνειας στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπου για πολλά χρόνια επικρατούσαν μεσαιωνικές συνθήκες μαύρης εργασίας, εργασιακής υπερεκμετάλλευσης και φοροδιαφυγής. Η ψήφιση του νόμου αυτού ήταν προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.  Αποτελεί κοινή παραδοχή, δε, ότι ο Ν. 4415/2016 είναι ο μόνος ξεκάθαρα φιλεργατικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση την τελευταία διετία κόντρα σε κατεστημένα και παρασιτικά πολιτικοοικονομικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης  από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρξει κυβερνητική απόφαση που θα «ευλογήσει» τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που κέρδιζαν από το 2012 οι σχολάρχες ετησίως εις βάρος των εργαζόμενων και των ταμείων του κράτους, που θα «εξαγνίσει» τους παράνομους τίτλους σπουδών που εκδίδουν ιδιωτικά σχολεία, που θα επαναφέρει το όργιο αυθαιρεσίας, αδήλωτης εργασίας, φοροδιαφυγής και αμοιβών γαλέρας στα Φροντιστήρια και στα ΚΞΓ.
Θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει αλλοίωση της φιλοσοφίας του Ν. 4415/2016, θα προβούμε σε κάθε πολιτικό και ένδικο μέσο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να εξεταστεί, εάν τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ισότιμων με τα δημόσια τίτλων σπουδών.
Η ΟΙΕΛΕ άνοιξε σήμερα τη συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης ισότιμων τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά σχολεία και θεωρεί πως αποτελεί πλέον ώριμο αίτημα ο διαχωρισμός των ιδιωτικών σχολείων σε δύο κατηγορίες, των μη κρατικών-εποπτευόμενων από την πολιτεία και των «ανεξάρτητων» σχολείων που αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και δεν μπορούν να εκδίδουν ισότιμους με τα δημόσια τίτλους σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει σε ολόκληρη την Ε.Ε.